Kontakt

FORUS CZ, a.s.

Tylova 541, 436 01, Litvínov

IČ:25038974

DIČ: CZ25038974

info@forus.cz

 


Služby, které klientům nabízíme jsou komplexním aplikovaným poradenstvím v oboru práva finančního, obchodního, pracovního a životního prostředí, dále se zabýváme poradenstvím v oblasti organizace a řízení, správou portfolia pohledávek, akcií a obchodních podílů ovládaných společností klientů. 
 Oblast služeb, kromě standardního poradenství prosperujícím firmám, zahrnuje i zpracování finančních, právních a daňových analýz, expertních posudků, na základě kterých stanovíme diagnozu a optimální způsoby řešení. Tato řešení se vztahují vždy ke konkrétnímu případu a klientovi. 


   Naše akciová společnost zabezpečuje audit (dále jen kontrolně metodickou činnost) v širším slova smyslu tím, že provádíme podle zadání klienta kontrolu jednotlivých agend, nikoliv pouze v oblasti vedení účetnictví v návaznosti na odvody daní a jim na roveň postavených poplatků, ale také kontrolně metodickou činnost v oblasti spisové služby a archiválií; právní audit, který spočívá v provedení kontroly všech interních norem, dvoustranných a vícestranných právních úkonů, jenž klient činil eventuálně, které hodlá uzavřít. Podstatou této komplexní kontrolně metodické činnosti zabezpečit ochranu podnikatelských subjektů a konkrétních fyzických osob. 

   Jedním z okruhů našich aktivit, je-li to vhodné a ještě účelné, pomoc při transformačních procesech, revitalizacích nebo restrukturalizacích, jejichž smyslem je mimo jiného i to, že dochází k zamezení tvorby insolvence, vytvoří se nástroje a podmínky pro efektivní rozvoj daného podnikatelského subjektu. 

   Zakládáme společnosti (právnické osoby), zabezpečuje jejich přeměny fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, sloučením nebo splynutím, navyšování nebo snižování základního jmění zabezpečujeme převody podniků nebo jejich částí a mnoho dalších právních úkonů, pro jejichž realizaci se klient rozhodl.

   Správu portfólia pohledávek, akcií a obchodních podílů ovládaných společností klientů provádíme zejména vymáháním nebo zpeněžováním pohledávek a nadbytečných aktiv. Tyto aktivity zabezpečujeme z již uvedené gesce spočívající ve správě majetku nebo obdobně, jako předchozí činnosti, formou poradenství.